Categorieën

Algemene Verkoop Voorwaarden

ALGEMENE Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Objectified BVBA

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens meervoud bedoeld):

 • "Aanbod": door OBJECTIFIED aangeboden Producten en/of Diensten;

 • "Aanvaarding": de aanvaarding door Opdrachtgever van het Aanbod van OBJECTIFIED, ten gevolge waarvan er een Overeenkomst in de zin van artikel 1101 e.v. van het Burgerlijk Wetboek tot stand komt. Deze Aanvaarding dient niet Schriftelijk te gebeuren;

 • "Algemene voorwaarden": de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van OBJECTIFIED BVBA;

 • "Dag": kalenderdag;

 • "Dienst": door OBJECTIFIED aangeboden, dan wel geleverde Diensten, waaronder begrepen adviezen;
 • "Ex Works": OBJECTIFIED levert af magazijn/fabriek. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de logistieke handelingen vanaf het moment dat af magazijn/fabriek geleverd is (conform Incoterms 2010). Op dat moment gaat ook het risico ten aanzien van de Producten over.

 • "OBJECTIFIED": OBJECTIFIED BVBA, leverancier van onder andere relatiegeschenken en promotionele artikelen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 681.763.510, dan wel een aan haar verbonden vennootschap;

 • "Incoterms": internationale leveringsvoorwaarden (International Commercial Terms) ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization. Beschikbaar op : www.iccwbo.org. Voor uitleg van handelstermen in deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst is de meest recente editie van de Incoterms zoals uitgegeven door de ICC bepalend;

 • "Opdracht": een Opdracht c.q. order welke door Opdrachtgever wordt verstrekt aan OBJECTIFIED inzake de levering van Producten en/of Diensten die door OBJECTIFIED worden aangeboden;

 • "Opdrachtgever": de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Opdracht c.q. order aan OBJECTIFIED verstrekt, dan wel haar Aanbod aanvaardt inzake de levering van Producten en/of Diensten die door OBJECTIFIED worden aangeboden;

 • "Overeenkomst": koopovereenkomst en/of aannemingsovereenkomst en/of Overeenkomst op afstand gesloten tussen Partijen;

 • "Overeenkomst op afstand": een Overeenkomst waarbij in het kader van een door OBJECTIFIED georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, zonder de fysieke aanwezigheid van Partijen, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 • "Partijen": OBJECTIFIED en Opdrachtgever;

 • "Product": door OBJECTIFIED aangeboden, dan wel geleverde relatiegeschenken en andere door OBJECTIFIED aangeboden goederen, waaronder begrepen creatieve uitingen;

 • "Schriftelijk": per post of e-mail.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 • Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door OBJECTIFIED gedane anbiedingen, haar offertes, opdrachtbevestigingen, aanvragen, alle onderhandelingen tussen OBJECTIFIED en Opdrachtgever en op alle door OBJECTIFIED gesloten, dan wel nog te sluiten Overeenkomsten met Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan. Deze Algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de door OBJECTIFIED ingeschakelde derden.

 • Opdrachtgever verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een exemplaar van deze Algemene voorwaarden - in hard copy of digitaal - van OBJECTIFIED te hebben ontvangen.

 • Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, zal voor de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 • Van de Algemene voorwaarden afwijkende bedingen binden OBJECTIFIED slechts na Schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de Overeenkomst en het specifieke beding waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. De overige bepalingen van de Algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht.

 • Verwijzing van Opdrachtgever naar de toepasselijkheid van haar eigen voorwaarden – zelfs als worden deze na onderhavige voorwaarden meegedeeld – wordt door OBJECTIFIED uitdrukkelijk afgewezen, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen.

 • OBJECTIFIED behoudt zich het recht voor om de tekst van deze Algemene voorwaarden te allen tijde te herzien en zal Opdrachtgever van wijzigingen op de hoogte houden.

 • Bij strijdigheid tussen de tekst van de Algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

 • Indien OBJECTIFIED op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden niet (onmiddellijk) uitoefent, laat dit onveranderd haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst alsnog te doen.

 • Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene voorwaarden absoluut dan wel relatief nietig blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Algemene voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.

 • Indien OBJECTIFIED met Opdrachtgever meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet (opnieuw) expliciet toepasselijk zijn verklaard en/of OBJECTIFIED dienaangaande (opnieuw) aan haar informatieplicht heeft voldaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en Overeenkomsten

 • Alle Aanbiedingen van OBJECTIFIED, en tevens de daarbij door OBJECTIFIED verstrekte prijslijsten, brochures en overige gegevens, in welke vorm dan ook, zijn voor OBJECTIFIED geheel vrijblijvend. De prijslijsten worden pas definitief na ondertekening van de Overeenkomst.

 • Afbeeldingen, catalogi, tekeningen, prijslijsten, brochures en verdere aan of door OBJECTIFIED verstrekte gegevens zijn dus aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht,  binden OBJECTIFIED niet en zijn louter indicatief.

 • OBJECTIFIED behoudt zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in de producten die zijn afgebeeld in de catalogus, brochures, op de website, et cetera.

 • Een Overeenkomst tussen OBJECTIFIED en Opdrachtgever komt tot stand na Aanbod van OBJECTIFIED en Aanvaarding van dat Aanbod door Opdrachtgever.

 • (Mondelinge) afspraken gemaakt tussen Partijen, na de totstandkoming van de Overeenkomst worden pas van kracht na Schriftelijke bevestiging door beide Partijen.

 • In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst is OBJECTIFIED bevoegd tussenpersonen of derden in te schakelen.

 • Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van OBJECTIFIED, of tussenpersonen/of derden door OBJECTIFIED ingeschakeld, binden OBJECTIFIED slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen

 • De bij het Aanbod opgegeven prijzen of met OBJECTIFIED overeengekomen prijzen gelden exclusief BTW, af fabriek, in de valuta zoals op de aanbieding vermeld en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

 • De prijzen op de website van OBJECTIFIED zijn indicatief, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

 • OBJECTIFIED is gerechtigd te allen tijde de prijzen van de Producten en/of Diensten aan te passen.

 • OBJECTIFIED heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

 • Indien Opdrachtgever de bestelling conform de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan OBJECTIFIED alle met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst, redelijkerwijs reeds gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van OBJECTIFIED op volledige vergoeding wegens winstderving, alsmede de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

 • Annulering door de Opdrachtgever dient Schriftelijk te geschieden aan het adres van OBJECTIFIED.

Artikel 6 Advieswerkzaamheden en productontwikkeling

 • OBJECTIFIED spant zich in de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

 • OBJECTIFIED spant zich in alle door Opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is Opdrachtgever gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van OBJECTIFIED, diens Producten en/of Diensten.

 • In geval van een Overeenkomst inzake productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele Producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte Producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke Producten of Productaanvragen van niet concreet omschreven Producten door OBJECTIFIED, is Opdrachtgever - in alle gevallen welke niet resulteren in daadwerkelijke levering van Producten door OBJECTIFIED - gehouden de door OBJECTIFIED verrichte werkzaamheden te vergoeden overeenkomstig het tussen Partijen overeengekomen uurtarief, of bij gebreke daarvan het gebruikelijke tarief dat OBJECTIFIED hanteert.

Artikel 7 Keuringen

 • Indien met Opdrachtgever keuringen zijn overeengekomen, zullen deze keuringen steeds plaats hebben overeenkomstig de overeengekomen of tijdig overeen te komen keuringsmethode, keuringsprocedures en keuringstermijnen of bij gebreke daarvan overeenkomstig de bij OBJECTIFIED gebruikelijke keuringsmethode, - procedures en - termijnen. Indien er enige vertraging optreedt door het handelen van Opdrachtgever zal de levertermijn aangepast kunnen worden door OBJECTIFIED.

 • Indien OBJECTIFIED aan  Opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn, althans tijdig, de datum van de keuring heeft doorgegeven en Opdrachtgever binnen 14 Dagen na dagtekening van deze uitnodiging geen gevolg geeft aan de uitnodiging, worden de Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd.

 • OBJECTIFIED zal gelegenheid worden gegeven om aan opmerkingen en bezwaren van  Opdrachtgever ten aanzien van de keuring of beproeving tegemoet te komen, alvorens de Producten (/Diensten) door Opdrachtgever afgekeurd of geweigerd kunnen worden. OBJECTIFIED dient Schriftelijk op de hoogte te worden gesteld door Opdrachtgever aangaande eventuele opmerkingen en bezwaren van Opdrachtgever betreffende de geleverde Producten (/Diensten) nadat de keuring heeft plaatsgevonden. Indien eventuele opmerkingen en bezwaren niet binnen 14 Dagen na datum van de keuring Schriftelijk worden gemeld aan OBJECTIFIED, worden de geleverde Producten (/Diensten) geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

 • Opgegeven levertijden zijn zuiver indicatieve en binden OBJECTIFIED geenszins, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient OBJECTIFIED derhalve Schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet haar een bijkomende redelijke termijn worden gegund om alsnog tot levering over te gaan voordat er aanleiding kan zijn tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 • De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:

 • de dag van totstandkoming van de Overeenkomst,

 • de dag van ontvangst door OBJECTIFIED van de voor de uitvoering van de
  Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke,

 • de dag van ontvangst door OBJECTIFIED van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan,

 • de dag na ontvangst van goedkeuring van de drukproef.

 

 • OBJECTIFIED behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

 • Het in gedeelten zenden van Producten door OBJECTIFIED is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door OBJECTIFIED opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works), exclusief BTW en verzekering.

 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Producten af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works Helmond) van OBJECTIFIED plaatsvinden. De Producten worden geacht door OBJECTIFIED te zijn geleverd en door Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Producten aan Opdrachtgever worden aangeboden en/of zodra de Producten in of op het vervoermiddel zijn geladen.

 • Het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever af fabriek, magazijn of andere opslagplaats (Ex Works) ter beschikking worden gesteld, heeft te gelden als het moment van levering en het moment waarop het risico ten aanzien van de Producten overgaat van OBJECTIFIED op Opdrachtgever.

 • Indien levering van de Producten door Opdrachtgever wordt geweigerd, gaat onmiddellijk het risico van de Producten over op Opdrachtgever en kan OBJECTIFIED direct aanspraak maken op betaling. OBJECTIFIED zal de Producten  bewaren voor rekening en risico van Opdrachtgever tot nader order.

 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van Opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van OBJECTIFIED komt.

 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen kiest OBJECTIFIED naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 • Levering door bezorging op een door Opdrachtgever aan te wijzen adres, geschiedt slechts indien Partijen vooraf Schriftelijk overeenstemming hebben bereikt over de bijkomende kosten en voorwaarden die daarmee gepaard gaan.

 • De wijze van verpakking, transport, verzending en dergelijke wordt, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen, door OBJECTIFIED bepaald, evenwel zonder dat OBJECTIFIED - behoudens een dwingendrechtelijke verplichting tot schadevergoeding - dienaangaande enige aansprakelijkheid aanvaardt.

 • Indien OBJECTIFIED aan Opdrachtgever monsters ter beschikking stelt, mag Opdrachtgever de monsters binnen 14 Dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan OBJECTIFIED waarna de factuur gecrediteerd wordt.

 • Indien OBJECTIFIED een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Producten kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in art. 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Levering van bedrukte Producten

 • In geval de overeenkomst ziet op verkoop en levering van speciaal ten behoeve van Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde Producten, is Opdrachtgever verplicht tot en verantwoordelijk voor aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal, waaronder logo's, van goede kwaliteit.

 • OBJECTIFIED is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan Opdrachtgever te zenden, indien zulks bij de totstandkoming van de overeenkomst Schriftelijk door Opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht OBJECTIFIED zich uiterlijk vijf weken na de totstandkoming van de Overeenkomst  daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan Opdrachtgever.

 • Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht conform de in de Overeenkomst te bepalen prijs, tenzij uitdrukkelijk anders Schriftelijk is overeengekomen. Deze kosten worden vermeld op de aan Opdrachtgever verstrekte factuur.

Artikel 10 Klachten

 • Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van levering te onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever onder meer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

 • Klachten betreffende zichtbare gebreken en de conformiteit met de opdracht worden door de Opdrachtgever gedekt door het zonder voorbehoud in ontvangst nemen van de Producten, dan wel het zonder voorbehoud aftekenen van de afleveringsbon en alleszins voor zover niet binnen een termijn van 8 dagen na aflevering aan OBJECTIFIED Schriftelijk klachten worden geuit. Bij overschrijding van deze termijn is OBJECTIFIED niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden.

 • Klachten betreffende verborgen gebreken dienen Schriftelijk binnen 8 Dagen na vaststelling te geschieden tot uiterlijk drie maanden na levering der Producten, welke termijn als vervaltermijn geldt.

 • Klachten betreffende de hoogte van de door OBJECTIFIED verzonden facturen dienen binnen 8 Dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn geldt.

 • Klachten met betrekking tot door Opdrachtgever verkeerd bestelde aantallen, volumes en/of Producten worden door OBJECTIFIED niet geaccepteerd.

 • OBJECTIFIED moet door Opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om de gegrondheid van een klacht te verifiëren.

 • Door OBJECTIFIED als ondeugdelijk erkende Producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

 • Terugzending mag slechts geschieden na Schriftelijke goedkeuring van OBJECTIFIED, doch is voor rekening en risico van Opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens OBJECTIFIED niet volledig is nagekomen blijven geleverde Producten van OBJECTIFIED en wel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de Producten voor OBJECTIFIED te houden tot het tijdstip waarop hij zijn verplichtingen jegens OBJECTIFIED volledig is nagekomen.

 • Zolang de eigendom van de Producten niet op Opdrachtgever is overgegaan, heeft hij niet het recht de Producten op enigerlei wijze te vervreemden, verhuren of bezwaren met een zekerheidsrecht, behoudens en voor zover het de normale uitoefening van het bedrijf betreft, zulks na Schriftelijke toestemming van OBJECTIFIED, in welk geval Opdrachtgever zijn vordering op derden reeds nu voor alsdan aan OBJECTIFIED cedeert en aan OBJECTIFIED op diens eerste verzoek de akte van cessie zal verstrekken.

 • Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet nakomt, is zij gehouden zonder nadere ingebrekestelling OBJECTIFIED op eerste verzoek de aan haar in eigendom toebehorende Producten ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever verleent OBJECTIFIED reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden om zich het feitelijk bezit van de geleverde Producten te verschaffen.

 • Opdrachtgever verplicht zich de belangen van OBJECTIFIED in verband met het eigendomsvoorbehoud te verzekeren. Opdrachtgever verplicht zich dit belang bij een schadegeval te vergoeden en op eerste verzoek haar vordering op haar verzekeringsmaatschappijen aan OBJECTIFIED te cederen.


Artikel 12 Betaling

 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan OBJECTIFIED netto binnen 30 Dagen na factuurdatum te geschieden - contant of via een bankoverschrijving - , welke termijn als vervaltermijn geldt. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van Producten of klachten laat de betalingsverplichting onverlet.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook verricht, van Opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

 • Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke Schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

 • OBJECTIFIED is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, waarbij OBJECTIFIED gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien Opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van OBJECTIFIED vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.

 • Indien Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot betaling aan OBJECTIFIED van de conventionele intresten aan een intrestvoet van 10% en dit vanaf de voorziene termijn van betaling.

 • Onverminderd hogere bewezen werkelijke schade en onverminderd de gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, dewelke hoe dan ook door de Opdrachtgever vergoed dienen te worden, is OBJECTIFIED gerechtigd om de openstaande factuurbedragen te verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50,00 EUR per factuur.

 • Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van vereffening, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, toelating van Opdrachtgever tot de collectieve schuldbemiddeling of onder voorlopig bewindstelling, zijn vanaf dat moment alle bij OBJECTIFIED op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 • Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van OBJECTIFIED, is OBJECTIFIED slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interesten, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van OBJECTIFIED, dan wel van personen door OBJECTIFIED tot uitvoering van de Overeenkomst gebezigd,  tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door OBJECTIFIED geleverde Producten/Diensten  in verband waarmede de schade is ontstaan.

 • Iedere aansprakelijkheid van OBJECTIFIED voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door Opdrachtgever en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • Indien Opdrachtgever Producten/Diensten, waaromtrent OBJECTIFIED hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is Opdrachtgever verplicht OBJECTIFIED te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door OBJECTIFIED aan de wederpartij geleverde Producten/Diensten.

 • Opdrachtgever is gehouden OBJECTIFIED te vrijwaren voor alle kosten en schade, waarin OBJECTIFIED mocht vervallen doordat derden een vordering jegens haar instellen terzake van een feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten.

 • Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden en in het bijzonder betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van OBJECTIFIED en betreffende de vrijwaring van OBJECTIFIED voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die in dienst zijn van OBJECTIFIED als wel derden voor wiens handelen dan wel nalaten OBJECTIFIED aansprakelijk kan zijn.

 • Voor zover niet anders uitdrukkelijk Schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze Algemene voorwaarden Opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 14 Niet toerekenbare tekortkoming / Overmacht

 • In geval van een tekortkoming door een van beide Partijen in de nakoming van de Overeenkomst welke tekortkoming aan de tekortkomende partij niet kan worden toegerekend, zal de uitvoering van de Overeenkomst of van het betreffende gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen. Eerst indien een dergelijke opschorting 3 maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze tenminste 3 maanden zal duren, kan elk van beide Partijen de Overeenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen/opzeggen, zonder dat Partijen daarbij over en weer tot vergoeding van enige schade gehouden zullen zijn, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever tot betaling aan OBJECTIFIED van de tot het moment van beëindiging/opzegging reeds geleverde goederen.

 • Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van OBJECTIFIED wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:

 

 • schade tengevolge van natuurrampen en/of stormschade

 • oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daarvan in België en/of andere landen waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

 • werkstakingen, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/of belemmering door derden veroorzaakt, waardoor levering van goederen of grondstoffen wordt belemmerd

 • verlies of beschadiging van goederen bij transport

 • ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers

 • wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden

 • verbod tot of belemmering van levering aan OBJECTIFIED opgelegd door organisaties, instellingen, groepen of contractuele vormen van samenwerking, waarbij OBJECTIFIED is aangesloten of waarvan zij deel uitmaakt

 • gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen

 • brand of ongevallen in het bedrijf van OBJECTIFIED

 • niet of niet tijdige levering aan OBJECTIFIED door toeleveranciers

 • stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft OBJECTIFIED ingeval van niet toerekenbare tekortkoming dan wel overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van Opdrachtgever op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Opdrachtgever dit Schriftelijk mede te delen.

 • Indien OBJECTIFIED in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dient Opdrachtgever de voor dit deel verschuldigde prijs te voldoen aan OBJECTIFIED.

 • Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 6 weken is Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen / op te zeggen, zonder dienaangaande enige schadevergoeding aan de ander te zijn verschuldigd, behoudens in geval van ongerechtvaardigde verrijking.

 • In de mate de uitvoering van de overeenkomst voor OBJECTIFIED, buiten de wil van één van de partijen door onvoorzienbare en ontoerekenbare omstandigheden, niet onmogelijk is doch dermate moeilijk wordt waardoor de prestatie van de debiteur dermate verzwaard wordt, is OBJECTIFIED gerechtigd af te zien van de overeenkomst. In dat geval zendt zij een aangetekend schrijven naar de Opdrachtgever met vermelding van de reden.


Artikel 15 Beëindiging

 • Een Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.

 • Indien Opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens OBJECTIFIED in gebreke blijft, is OBJECTIFIED na voorafgaande Schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 14 Dagen, behoudens in de gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene voorwaarden een duidelijke termijn voor nakoming bevatten, in welk geval het navolgende onmiddellijk geldt, bevoegd de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging als ontbonden te beschouwen onverminderd het recht van OBJECTIFIED op volledige vergoeding van kosten, schade en interesten.

 • Eenzelfde bevoegdheid als in art. 15 § 2 komt OBJECTIFIED maar zonder het vereiste van ingebrekestelling toe indien door Opdrachtgever een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie is ingediend dan wel het faillissement van haar is aangevraagd of beslag op goederen van haar wordt gelegd, in geval van stakingen of liquidatie van diens onderneming dan wel in die gevallen waarin er sprake is van verminderde kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zoals deze objectief vast te stellen is.

Artikel 16 Geheimhouding en Intellectuele eigendomsrechten

 • Alle informatie, in de ruimste zin van het woord, waaronder mede doch niet uitsluitend te verstaan bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van het Product/de Dienst of bedrijf van OBJECTIFIED (werkproces, procédé en prijsstelling), die door OBJECTIFIED aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk.

 • Monden onderhandelingen tussen Partijen niet uit in een Overeenkomst, dan zal Opdrachtgever niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van de door OBJECTIFIED aangeleverde informatie, in de ruimste zin van het woord en zal Opdrachtgever alle informatie en alle gegevensdragers, in de ruimste zin van het woord, alsmede de afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto's, prototypes, maquettes, moodboards, enzovoorts aan OBJECTIFIED zo spoedig mogelijk terug bezorgen en alle daarvan gemaakte kopieën onmiddellijk vernietigen.

 • Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot van OBJECTIFIED afkomstige verstrekte stukken zoals tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, foto's, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, afbeeldingen, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures, catalogussen  enzovoorts, die door OBJECTIFIED worden gehanteerd blijven, ook indien zij aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld en ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, geestelijk en fysiek eigendom van OBJECTIFIED en mogen derhalve behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van OBJECTIFIED, voor geen ander doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen OBJECTIFIED en Opdrachtgever gebruikt worden.

 • Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt OBJECTIFIED zich de rechten en bevoegdheden voor die OBJECTIFIED toekomen op grond van Boek XI, Titel 5 van het Wetboek Economisch Recht.

 • De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom - openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin van het woord - is zowel tijdens als na uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan OBJECTIFIED voorbehouden.

 • Opdrachtgever vrijwaart OBJECTIFIED voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van Opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

 • OBJECTIFIED verstrekt Opdrachtgever een gebruikerslicentie ten aanzien van haar adviezen conform de overeengekomen bestemming.

 • OBJECTIFIED is gerechtigd om, vanaf het moment van het leveren van de Producten, ontwerpen, werkwijzen, presentaties, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, foto’s, prototypes, maquettes, moodboards, drukwerk, bestanden, websites, brochures en catalogussen en dergelijke, deze te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, publiciteit en promotie, alsmede om deze bij exposities tentoon te stellen.

Artikel 17 Identiteit van OBJECTIFIED

 

 • Naam onderneming: OBJECTIFIED
 • Handelsnaam: OBJECTIFIED
 • Maatschappelijke zetel: Camille Wollesstraat 34, 1030 Brussel
 • Bezoekadres: : Camille Wollesstraat 34, 1030 Brussel
 • Telefoonnummer: +32 (0) 486 47 86 45
 • E-mailadres: hiro@objectified.be
 • Ondernemingsnummer: 681.763.510
 • BTW-nummer: BE0681.763.510

Artikel 18 Boetebeding

 • Voor iedere inbreuk op de artikelen 7.1, 10.8 en 11.2 van deze Algemene Voorwaarden en de daarin genoemde verplichtingen, is de Opdrachtgever aan OBJECTIFIED een onmiddellijke, zonder voorafgaande ingebrekestelling of voorafgaande rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van 950,00 EUR verschuldigd per overtreding, te vermeerderen met 100,00 EUR voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van OBJECTIFIED op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever.


Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle onderhandelingen en Overeenkomsten met OBJECTIFIED, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen Opdrachtgever en OBJECTIFIED worden beslist door de bevoegde rechter van de rechtbanken van Brussel.
 • Het Weens koopverdrag (CISG) gesloten op 11 april 1980 te Wenen is van toepassing.

 

Versie 20171102